Ontwikkelingen sociale zekerheid

Het Besluit premies en parameters Werkherkansingskas 2017 is gepubliceerd.

5 september 2016

Dat betekent dat de premies en parameters voor het gecombineerde risico van WGA vast en WGA flex bekend zijn. Daarnaast zijn de nieuwe premies voor de Ziektewet gepubliceerd. Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van het UWV kan een schatting worden gemaakt  van de hoogte van de  gedifferentieerde premie (Whk) in 2017.

Wat gebeurt er verder?

19 juli 2016

Verzekeraars zijn erg druk met de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters), en vooral met het eigenrisicodragen voor de WGA-totaal.

Daarnaast spelen er nog andere zaken, zoals meer mogelijke wijzigingen op het gebied van preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Lees verder >>

Juninota 2016 UWV: Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2016-2017

19 juli 2016

De Juninota 2016 geeft een actuele kijk op de verwachte gevolgen van de door UWV uitgevoerde wetten. Deze voorspellingen bieden het ministerie van SZW, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van input voor de aankomende rijksbegroting. Lees verder >>

Brief Belastingdienst voor WGA eigenrisicodragers

6 juli 2016

Deze week heeft de Belastingdienst naar alle WGA eigenrisicodragers een brief gestuurd. Hierin worden ze geïnformeerd over de wijzigingen in de wetgeving.

Ook wordt hierin duidelijk welke acties ze moeten ondernemen om eigenrisicodrager voor de WGA te blijven.

Bekijk deze brief via (deze link)

Transparanter premiebeleid verzuimverzekeringen

29 juni 2016

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en het Verbond van Verzekeraars hebben een convenant gesloten. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers uit het MKB de dupe worden van onverwachte premiestijgingen bij een ziektegeval. Lees verder >>

Herbeoordelingsplan

23 juni 2016

Minister Asscher heeft onlangs  de Tweede kamer geïnformeerd op de wijze waarop herbeoordeling van WIA-gerechtigden gaat gebeuren. Duidelijk wordt dat de achterstanden niet op korte termijn verdwenen zijn. De haren 2016 en 2017 staan in  het teken van beheersing van achterstanden. Het UWV heeft circa 800 verzekeringsartsen nodig om al haar taken te kunnen volbrengen. Ongeveer 100 daarvan zijn nodig voor het uitvoeren van herbeoordelingen.

Nieuwe WGA-instromers moeten intensiever begeleid gaan worden.  De prioriteit daarbij is dat instromers vanaf volgend jaar in beeld blijven dankzij een startgesprek en vervolgens monitoring. Gemiddeld zal iedere WGA-er twee keer per jaar contact hebben met het UWV. Met deze maatregel wordt jaarlijks werk bespaard voor enkele verzekeringsartsen. Het aantal beoordelingen is tot nader order uitgesteld en WGA’ers krijgen vaker contact met UWV. Op deze wijze moet het aantal benodigde herbeoordelingen fors kunnen dalen.

Wet Verbetering Hybride stelsel gepubliceerd in Staatsblad; en daarmee wetgeving.

22 juni 2016

Bij de vormgeving van het hybride stelsel was het de verwachting dat de werkgever en zijn verzekeraar geprikkeld zouden worden tot optimale inzet op preventie en re-integratie. Het hybride stelsel zou eraan moeten bijdragen dat verschillende partijen, het UWV en private verzekeraars, elkaar scherp houden en zo bijdragen aan zo effectief mogelijke re-integratie en activering. Lees verder >>

Asscher wil knelpunten rond loondoorbetalingsverplichting wegnemen

15 juni 2016

Werkgevers hebben moeite met de verplichte loondoorbetaling van 2 jaar voor zieke medewerkers. De roep om een korte periode van loondoorbetaling wordt steeds luider. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu een 3-tal maatregelen aangekondigd waarmee hij gehoor geeft aan de oproep van werkgevers. De maatregelen hebben betrekking op loonsancties in relatie tot re-integratie 2e spoor, de aanvraag voor een vervroegde IVA-keuring en de premiestelling bij de verzuimverzekering. Lees verder >>

Vanaf 2017: eigenrisicodrager voor de WGA voor vast én flex

15 juni 2016

Op 1 januari 2017 gaat de laatste fase van de wet BeZaVa in. Dat heeft gevolgen voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. Nu zijn zij alleen nog eigenrisicodrager voor de WGA voor vaste medewerkers. Flexwerkers zijn verzekerd via het UWV. Maar vanaf volgend jaar worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot 1 WGA-risico, waardoor de huidige WGA eigenrisicoverzekeringen niet langer geldig zijn. Lees verder >>

Soort
Naam
Download
Staatsblad Wet Verbetering Hybride Stelsel
Herbeoordelingsplan over structuur van de uitvoering werk en inkomen
Kamerbrief over hybride markt WGA
Kamerbrief maatregelen loondoorbetaling bij ziekte
Kamerbrief over minimum en maximumgrenzen van de WGA-premie en...