Werk maken van preventie

Voor elke organisatie en elk bedrijf zijn vele preventiemaatregelen te verzinnen. De preventieadviseurs van Avéro Achmea geven werkgevers advies over arbeidsomstandigheden. We bieden werkgevers de mogelijkheid om hun medewerkers gebruik te laten maken van ons preventiespreekuur waar ze terecht kunnen met vragen over arbeidsomstandigheden. Verder biedt Avéro Achmea de module ‘E-learning opleiding tot preventiemedewerker’ aan. Voor deze module betaalt de werkgever  niet extra.

Eenvoudige preventiemaatregelen

Voor Avéro Achmea is preventie een speerpunt. U kunt werkgevers de volgende preventiemaatregelen adviseren:

Leg gemaakte afspraken vast in een verzuimprotocol

Een verzuimprotocol geldt voor alle medewerkers, zowel vast als tijdelijk. Zorg dat medewerkers bekend zijn met het protocol. Maak afspraken met tijdelijke medewerkers over re-integratie, óók na het beëindigen van het dienstverband. Leg dit vooraf vast in alle arbeidsovereenkomsten en beëindigingsovereenkomsten. Laat de bedrijfsarts nagaan in hoeverre een zieke medewerker nog belastbaar is.

Creëer een veilige, gezonde en schone werkomgeving

Een prettige werkomgeving is goud waard. Zorg voor ergonomische werkplekken, met voldoende daglicht, zonder (geluids)overlast. Zorg ook voor voldoende afwisseling bij repeterende en belastende handelingen. Stimuleer een gezonde levensstijl, bijvoorbeeld met een gezond assortiment in de bedrijfskantine. Voer regelmatig open gesprekken met de medewerker, zo worden signalen tijdig opgepikt als iets niet goed gaat. Voorkom onnodige werkstress en maak van veilig werken letterlijk een agendapunt.

Zorg voor een goede medewerkersadministratie

Zorg voor een goed overzicht van vaste medewerkers en flexwerkers die uit dienst gaan. Worden zij binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek? Dan kunnen ze in bepaalde gevallen  toch nog onder de verantwoordelijkheid van de werkgever vallen voor de Ziektewet- en WGA-lasten. Het is dus belangrijk om nauwkeurig bij te houden wie in dienst is of is geweest en wanneer iemand ziek uit dienst is gegaan.

Check de opgave van het UWV

Het komt voor dat in de opgave van het UWV namen staan die niet bekend zijn bij de werkgever. Of dat er medewerkers zijn die recht hebben op een no-riskpolis. Dan moet de werkgever direct contact opnemen met het UWV. Gebeurt dit niet, dan betaalt de werkgever voor iemand terwijl dit niet nodig is.

Houd altijd contact met vangnetters

Vangnetters zonder werkgever ervaren meestal minder druk om te re-integreren. Zij hebben daarvoor ook minder mogelijkheden. Daarom is hun aandeel in de WGA-instroom relatief groot. Er zijn  weinig werkgevers die op hen zitten te wachten. Werkgevers doen er goed aan om direct contact op te nemen met de arbodienst als een flexwerker ziek uit dienst gaat. Blijf contact onderhouden met deze ex-medewerkers, zo houden werkgevers grip op de re-integratie. Op deze manier behoudt de ex-medewerker een band met het bedrijf. Hiermee wordt voorkomen dat hij of zij een afwachtende houding aanneemt.