Wet- en regelgeving

Loondoorbetalingsverplichting

Een werkgever is verplicht om een deel van het loon van zieke medewerkers de eerste 2 jaar door te betalen. Hoe groot dat deel is, hangt van de omstandigheden af. In principe wordt een percentage van 70% van het maximumdagloon gehanteerd, maar op grond van de cao kan dit percentage hoger uitvallen. Verder heeft een medewerker het eerste jaar van zijn ziekte altijd recht op het minimumloon. Naast de loondoorbetalingsverplichting, is een werkgever volgens de Wet verbetering poortwachter óók verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke medewerker. Deze risico’s kunnen bij Avéro Achmea worden verzekerd met onze verzuimverzekering Grip op Verzuim.

Wet verbetering poortwachter (Wvp)

De Wet verbetering poortwachter heeft als doel het aantal medewerkers dat langdurig ziek is, terug te dringen door snel en effectief in te grijpen. Het idee is dat werkgever en medewerker zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Zowel de werkgever als de medewerker hebben een aantal verplichtingen die zij na moeten komen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Als een medewerker na 2 jaar nog altijd ziek is, wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald door het UWV. Als de medewerker voor ten minste 35% arbeidsongeschikt is, komt hij in aanmerking voor een WIA-uitkering vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Lees verder >>

De wet BeZaVa

De wet BeZaVa staat voor Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Deze wet is op 1 januari 2013 ingevoerd. De wet BeZaVa richt zich op vangnetters zonder werkgever. Dit zijn zieke medewerkers zonder werkgever, zoals:

  • Zieke WW-gerechtigden
  • Zieke uitzendkrachten
  • Zieke medewerkers van wie het dienstverband stopte tijdens hun ziekte

Zieke WW-gerechtigden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Ook zieke uitzendkrachten niet, die zijn namelijk in dienst van het uitzendbureau. De groep zieke medewerkers van wie het dienstverband stopte tijdens hun ziekte, is wél van belang voor de werkgever. Dit zijn namelijk medewerkers waarvoor de werkgever gedifferentieerde Ziektewet- en WGA-premie betaalt aan het UWV of verantwoordelijk voor is als eigenrisicodrager. Lees verder >>

Gedifferentieerde premie voor ZW en WGA

De Ziektewetpremie voor flexwerkers is afhankelijk van de Ziektewetuitkeringen die door het UWV zijn gedaan. Voor flexwerkers betaalt de werkgever een gedifferentieerde premie (ZW-Flex) aan de Belastingdienst. De WGA-premie (vaste medewerker en flexwerkers) is afhankelijk van de WGA-uitkeringen die door het UWV zijn gedaan.

Het aandeel van de individuele werkgeverspremie is afhankelijk van de grootte van de werkgever:

Kleine werkgevers (tot een loonsom van € 319.000)

De gedifferentieerde premie is afhankelijk van de Ziektewet- of WGA-uitkeringen in de sector waar de werkgever toe behoort (sectorpremie).

Middelgrote werkgevers (vanaf een loonsom van € 319.000 tot € 3.190.000)

De gedifferentieerde premie is een mix van de sectorpremie en de individuele werkgeverspremie. Hoe groter het bedrijf van de werkgever, hoe groter de individuele werkgeverspremie die betaald moet worden.

Grote werkgevers (vanaf een loonsom van € 3.190.000)

De gedifferentieerde premie is afhankelijk van de Ziektewet- of WGA-uitkeringen, die het UWV voor de werkgever heeft betaald (individuele werkgeverspremie).

Is de werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/ of de WGA? Dan betaalt hij geen gedifferentieerde Ziektewetpremie en/of WGA-premie meer aan de Belastingdienst. De werkgever betaalt de Ziektewetuitkeringen zelf aan de zieke ex-medewerker of hij verzekert zich hiervoor. De WGA-uitkeringen blijft het UWV aan arbeidsongeschikte medewerkers uitbetalen, maar declareert deze bij de werkgever.

De werkgever kan bij Avéro Achmea ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. De uitvoering van de verplichtingen van deze wet gebeurt dan door Avéro Achmea. Een werkgever kan alleen eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet in combinatie met een verzuimverzekering en WGA Uitstapverzekering: Grip op Verzuim en WGA. De werkgever kan het WGA-risico óók los verzekeren door WGA eigenrisicodrager te worden en een WGA Uitstapverzekering van Avéro Achmea af te sluiten. De werkgever krijgt dan de door het UWV gedeclareerde uitkeringen van ons vergoed. Voorwaarde is wel dat de werkgever dan ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet is of wordt.